תקנון האתר

שימוש באתר וזכויות יוצרים:

בעל האתר מתיר לך לצפות בתוכן ובחומר האתר ובשירותים המוצעים באתר ולבצע בהם שימוש אישי בלתי מסחרי בלבד. אין לעשות באמצעות האתר כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. כל הזכויות באתר זה שמורות לבעל האתר. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להציג בפומבי, להקליט, לתרגם, למכור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני אחר כל חלק שהוא מהחומר הכלול באתר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מבעל האתר. החומרים באתר מוגנים בחוק זכויות יוצרים וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר באתר עלול להוות עברה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מן התנאים הללו, תפוג אוטומטית הזכות הניתנת לך להשתמש באתר, ותחול עליך חובה להשמיד באופן מידי כל חומר שמקורו באתר. בעל האתר שומר על הזכות לסרב להעניק לכל משתמש גישה לאתר או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתו וללא התראה מוקדמת במקרה של חשש מצדו לקיום פעולה בלתי רצויה על ידי המשתמש באתר. בעל האתר רשאי ללא כל התראה להפסיק את השימוש באתר או באפליקציות לכל משתמש, קבוצת משתמשים, או כלל הציבור. הפסקה זו יכולה להיעשות עם או בלי התראה, ומכל סיבה שהיא.

רכישה דרך האתר:

 • השימוש באתר והזמנת מוצרים דרכו הינה לבני 18 ומעלה, המחזיקים בכרטיס אשראי בתוקף.
 • ביצוע הזמנה באתר דורשת מהמזמין להזין פרטים אישיים בסיסים לטובת ההזמנה.
 • על מנת שההזמנה תועבר לביצוע ללא עיכובים יש להקפיד על מסירת הפרטים באופן מדויק.
 • לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי תינתן הודעה ללקוח לפיה העסקה אושרה.
 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 • למען הסר ספק, רק הזמנה שאושרה על ידי חברת האשראי תחייב את ביצוע העסקה על ידי החברה.

מדיניות משלוחים:

 • החברה תדאג לספק את המוצר הנרכש באתר לכתובת שנמסרה בדף ההזמנה, עד 5 ימי עסקים ותעשה מאמצים כדי לספק את המוצרים במידית.
 • נא לשים לב, המשלוחים מתבצעים בין השעות 08:00-18:00 לכן מומלץ לשים כתובת שבה אתם נמצאים בשעות האלו.
 • אספקת המוצרים תהא בכפוף למדיניות אספקת המוצרים של חברת השליחויות.
 • לקוח רשאי לבצע איסוף עצמי של המוצר הנרכש באחת מנקודות המכירה של E-post, ובמקרה כזה עליו לבחור באפשרות זו בעת תהליך הרכישה.  לאחר הגעתה של החבילה ללוקר או לנקודת החלוקה תשלח חברת השליחויות מסרון לנמען ובו מידע הנדרש לצורך איסוף החבילה. במידה והנמען לא יגיע בתוך 7 ימי עסקים לאיסוף החבילה מנק’ חלוקה / בתוך 72 שעות לאיסוף החבילה מלוקר אוטומטי, היא תוחזר למחסן הלוגיסטי של החברה. בעת האיסוף יהיה על הלקוח להציג ת.ז.
 • החברה לא תהא אחראית לעיכוב באספקת המוצרים במקרים הבאים:
 • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
 • כל סיבה שאינה בשליטת החברה או אתר החברה.
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או מעבר לקו הירוק. החברה תהא רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש.

ביטול עסקה:

 • ניתן לבטל רכישת מוצר 48 שעות מיום קבלת המוצר אך ורק בהודעה בכתב ו/או האמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל כתובת הדוא”ל של החנות.
 • במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח כקבוע בחוק בעמלת ביטול בשיעור של 5% (+2% עמלת דמי ביטול חברת האשראי) משווי העסקה אך לא למעלה מ-100 ₪ החזר התשלום יבוצע לפי דרך התשלום שבה התבצעה העסקה. ההחזר יינתן רק לאחר שהפריטים הגיעו לחברה וזאת לאחר בדיקה מקיפה שלא נעשה בפריטים כל שימוש.
 • חלה חובת החזרת המוצר על הלקוח אל משרדי החברה בכתובת תל גיבורים 5 בתל אביב.
 • במידה והלקוח אינו יכול להחזיר את המוצר לכתובת החברה, יכול הלקוח לשלוח בדואר רשום על חשבונו לכתובת החברה – חיסין 6 תל אביב, וזאת בתיאום מראש עם שירות הלקוחות במייל.
 • על הלקוח להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא במוצר ובאריזה.
 • לא ניתן להחזיר מוצרים שנעשה בהם שימוש או שהם לא בקופסא המקורית.
 • לא יינתן החזר כספי על משלוח, וזאת בשל העובדה שזהו שירות שנעשה בו שימוש.

אחריות:

 1. השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד. מובהר, כי המפעילים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק (ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר) שנגרם למשתמש ו/או לצד ג’, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. לא תהא למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילים בקשר עם האתר, הפריטים המוצעים במסגרתו או תכניו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שהמפעילים לא יישאו בכל אחריות שהיא לתכני המשתמשים, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל(
 3. המפעילים אינם מתחייבים, כי תכני האתר (לרבות תכני המשתמשים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשים.
 4. המפעילים אינם מתחייבים לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפעילים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל המפעילים ובין אצל הנהלת האתר – ולא יהא באלה כדי להטיל על המפעילים איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים ולא תהא למשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילים ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
 5. המפעילים אינם אחראים לכל נזק ,לרבות בשל “וירוסים “ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
 6. המשתמש באתר מתחייב לשפות את המפעילים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיהם של המפעילים בהתאם לכל דין. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את המפעילים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלו ו/או מסרו ו/או פרסמו באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.
 7. המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המפעילים, במקרים בהם המפעילים יחששו כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין, הם יהיו רשאים להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן הם שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות המפעילים על פי דין.

אבטחה ופרטיות:

 1. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באתר מחייב את מסירת פרטיו האישיים (לרבות שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת), אשר יישמרו על ידי המפעילים במאגר מידע רשום על שמו, ולמשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המפעילים בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 2. מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרות של המפעילים להבטיח חסינות על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים וכן אין באשרותיהם להבטיח מפני חדירות למחשביהם ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידם. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי המפעילים, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילים ו/או מי מבעליהם ו/או מי ממנהליהם ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.
 3. פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות המפעילים, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני. לאור העובדה כי עסקינן בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות המפעילים להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותם ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילים ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילים ו/או מי מטעמם. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא יהיו המפעילים אחראים לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 4. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות המשתמש (ובכלל זה פרטים אישיים), הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, זמן שהיית המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר, כך שהמפעילים רשאים לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיהם, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקה וניתוח מידע סטטיסטי, ולמשתמש לא יהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילים ו/או מי מבעליהם ו/או מי ממנהליהם ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור. המפעילים רשאים למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי. 
 5. כאמור בסעיף 8.1 לעיל, פרטיו האישים של המשתמש יישמרו במאגר המידע של המפעילים. כל הפרטים שימסרו על ידי המשתמש (להלן: “המידע”) יוזנו במאגר כאמור כאשר ידוע למשתמש ומאושר על ידו כי לבחירת המפעילים, ייתכן והמאגר יוחזק ע”י מי מטעמם של המפעילים ו/או צד שלישי כלשהו. 
 6. בנוסף, במקרה של מכירת המפעילים, מניותיהם או חלק מהן וכן במקרה של ביצוע רכישה, מיזוג או מכירה של חלק מהנכסים של המפעילים או כולם, המפעילים עשויים לחשוף או להעביר את כל המידע שיימסר ע”י המשתמש אל הגורם שירכוש את המפעילים, מניותיהם או חלק מהן או לגורם שיירכש או ימוזג עם המפעילים.
 7. המפעילים אחראים לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים (ככל שיהיו ברשותהם), אולם הם שומרים לעצמם את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים להם) במקרים בהם המשתמש ביצעה מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע במפעילים ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי המפעילים לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי המפעילים צו שיפוטי, המורה להם למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.
 8. עם רישומו לאתר ואישור תנאי השימוש האמורים לעיל ולהלן, מאשר המשתמש לקבל מהמפעילים דיוור ישיר של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת”פים ועדכונים שונים בקשר עם המוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד. הסכים משתמש לקבלת דיוור, או לא הודיע על סירובו לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע למפעילים על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בפנייה למפעילים בדואר אלקטרוניleemenahem@gmail.com   או לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור. 
 9. שליחת הודעות ע”י האתר בכל דרך שהיא לרבות דואר, דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (לרבות לטלפון הנייד) כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר כגון: שליחת הודעת אימות, תזכורות לצורך השלמת הזמנה, חשבונית עסקה וכדומה אינה מהווה “מסר פרסומי”. המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.
 10. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהמפעילים יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות Cookies ו/או אמצעים דומים למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא”ל), עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכדומה. המפעילים רשאים להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיהם.
 11. המפעילים רשאים לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.